Skip to content

Tüzük

Madde 1- Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin adı “KADIN EKONOMİ PLATFORMU DERNEĞİ” dir.  Dernek merkezi Bursa’dadır. Yurtiçi ve yurtdışında temsilcilikler, şubeler açabilir.

Madde 2 –  Derneğin Amacı

 

KADIN EKONOMİ PLATFORMU DERNEĞİ (KEP), merkezine “KADIN” nı alarak, toplumsal kalkınmanın ve ekonomik büyümenin altyapısını, itici gücünü oluşturan; girişimcilik, sosyo-kültürel gelişim, nitelikli insan kaynağı , güvenlik,  eğitim, sağlık, bilim ve teknoloji alanlarında evrensel ilkeler ve normlar çerçevesinde sürdürülebilir kurum, kurallar, yaşam kalitesi ve bunlara uygun doğa dengesinin benimsendiği toplumsal bir yapının oluşmasına, gelişmesine ve güçlenmesine  katkı sağlamayı amaçlar.

Türkiye’nin çağdaş uygarlık düzeyini yakalama ve aşma hedefi doğrultusunda, kadın-erkek eşitliğini siyaset, ekonomi , kalkınma, eğitim, sosyal evrim açısından gözeten  güçlü kadınların, iş insanlarının toplumun girişimci ve öncü grubu olması gerektiği inancıyla yukarıda belirtilen temel hedef için çalışmalar gerçekleştirir.  KEP, kamu yararına çalışan iş kadınlarının temsil örgütü olarak, girişimcilerin evrensel iş ahlakı ilkelerine uygun faaliyet göstermesi yönünde çaba sarf eder; küreselleşme sürecinde kadın rekabet gücünün ve toplumsal refahın, istihdamın, verimliliğin, yenilikçilik kapasitesinin, eğitimin kapsam ve kalitesinin sürekli gelişerek yükselmesini esas alır. KEP, toplumsal barış ve uzlaşmanın sürdürüldüğü bir ortamda,Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasında bölgesel ve sektörel potansiyelleri en iyi şekilde değerlendirerek ulusal ekonomik ve kalkınma politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmak amaçıyla çalışmalar gerçekleştirir. Türkiye’nin küresel rekabet düzeyinde tanıtımına katkıda bulunmak, Avrupa Birliği (AB) üyeliği sürecini desteklemek üzere uluslararası siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişki, iletişim, temsil ve işbirliği ağlarının geliştirilmesi için çalışmalar yapar, projeler yürütür. Uluslararası entegrasyonu ve etkileşimi, bölgesel ve yerel gelişmeyi hızlandırmak için projeler geliştirir ve bu kapsamda etkinlikler düzenler. KEP, bu çerçevede doğrultusunda  görüş ve önerilerini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM), hükümete, diğer devletlere, uluslararası kuruluşlara ve kamuoyuna doğrudan ya da dolaylı olarak basın ve diğer araçlar aracılığı ile ileterek, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda düşünce ve hareket birliği oluşturmayı hedefler.

Madde 3- Derneğin Faaliyet Alanları

Derneğin amacını gerçekleştirmeye yönelik her türlü faaliyet, KEP’in faaliyet alanı içerisindedir. Bu doğrultuda, KEP amacını gerçekleştirmek için sürdürülecek çalışma konuları ve faaliyet alanları:

 1. Dernek aktivitelerinin etkinleştilmesi ve geliştirilmesi için öğrenim ve eğitime yönelik faaliyetler yapar.
 2. Yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşlar, eğitim kurumları, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, mesleki kuruluşlar, kalkınma kooperatifleri, halk eğitim merkezleri, esnaf odaları, belediyeler, köy muhtarlıkları, vakıf, dernek, birlik ve benzeri kuruluşlar ile işbirliği yapabilir, platformlar oluşturabilir. Amaçlarına yönelik alanlarda ulusal ve uluslararası projelerin paydaşı, tarafı veya katılımcısı olabilir.
 3. Dernek amacını gerçekleştirmek için, üyelerinin katıldığı çalışma komisyonları ve davet edilen uzmanların katıldığı çalışma grupları oluşturur.
 4. Yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde iş, girişimcilik ve yatırım ortamının iyileştirilmesi; istihdam, çalışma hayatı koşulları, eğitim, çevre koruma ve sosyal güvenlik alanlarında düşünce ve hareket birliğinin sağlanması yönünde faaliyetler, çalışmalar yapar.
 5. İstikrarlı kalkınma ve rekabet artışına dayalı verimli büyümenin sağlanması amacıyla politikaların gözden geçirilmesi, dış ticaretin arttırılması, ürün ve pazar çeşitlendirilmesi, uluslararası yatırımların artırılması, nitelikli insan kaynağının yetişmesine yönelik çalışmalar yapar.
 6. Türkiye’nin AB sürecinde üyeliğini sağlayacak uygulamaların geliştirilmesine, bu yönde gerekli ulusal ve uluslarası kurumlar ile etkin temaslarda bulunur, düzenli iletişim sağlar, projeler geliştirir, uygular. Sürece yönelik görüş ve önerilerini hazırlar ve ilgili kurumlara sunar.
 7. Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslarası düzeyde ortak ilkeler doğrultusunda çalışan, sanayici, iş insanları dernekleri, kamu yararına faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla iletişim kurar, stratejik işbirliği yapar, gerektiğinde federasyonlara ve diğer üst çatı kurumlara katılır.
 8. Türk kadını ve iş dünyasını, yabancı ülkelerde, uluslararası entegrasyonlarda, platformlarda etkili olarak temsil edilmesi yönünde çalışmalar yürütür, bu çerçevede yurtdışında uluslararası temsilcilikler açar, gerekli bulunan kuruluşlara üye olur.
 • Dernek amacını gerçekleştirmek için, üyelerinin gelişimini, büyümesini, güçlenmesini sağlayacak yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği-güçbirliği faaliyet ve etkinliklerini planlar ve çalışmalarını yürütür.
 1. Dernek amaçları doğrultusunda yerli ve yabancı toplantılara, kurslara, konferanslara, sempozyumlara iştirak edebilir.Yine bu doğrultuda gerekli gördüğü alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde konferans, sempozyum, çalıştay, etkinlik gibi geliştirici her türlü faaliyeti ve etkinliği yapar.
 2. Türk iş dünyasını ve kadınını temsilen ulusal ve uluslararası politika belirleme ve karar alma süreçlerine katılım sağlar veya görüşlerini etkili bir biçimde aktarır. Bu çerçevede oluşturulan görüş, belge, rapor ve benzeri unsurları paydaşlarına, kamuoyuna, TBMM’ye, Hükümete, kamu kurum ve kuruluşlarına aktarmak ve iletişimde bulunmak amacıyla, her türlü yazılı ve görsel iletişim aracını kullanır. Toplantılar, seminerler, kongreler, konferanslar düzenler.
 3. Derneği, amaçlarını, faaliyetlerini tanıtmak, amaçları doğrultusunda kamuoyu oluşturmak ve paydaşları bilgilendirmek ve iletişimde bulunmak amacıyla her her türlü yazılı, görsel ve dijital iletişim aracını kullanır. Gerek gördüğünde kendi iletişim kanallarını ve mecralarını oluşturur.
 4. KEP Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde çalışma komisyonlarının, gruplarının, masalarının oluşturduğu görüşler, düzenlediği etkinlikler, gerçekleştirdiği projelerin ülkenin genel siyasi, ekonomik, kalkınma ve sosyal sorunlarına çözüm sunmak, üretmek amacı ile gerçekleştirildiği noktasından hareketle bu faaliyetlerin geniş bir kamuoyu tarafından bilinmesi, faydananılması için yürtiçi ve yurtdışında tanıtım, iletişim çalışmaları yapar.
 5. Dernek amaçı doğrultusunda yurtiçinden ve yurtdıından bağış, destek ve teşvik almak için gerekli raporlar ve projeleri hazırlar ve uygulama çalışmalarını yürütür.
 6. KEP amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak Yönetim Kurulu kararı ile ipotek de dahil olmak üzere gayrimenkuller üzerinde her nevi şahsi, ayni, destek, kira, alım gibi haklar iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir. Elde edeceği kazancı üyeleri arasında paylaştırmamak, sadece kendi amacı doğrultusunda kullanmak kaydıyla Derneğe gelir kaydedebilir; iktisadi işletmeler kurabilir.
 7. Dernek amacını gerçekleştirmek üzere, gerektiğinde vakıf kurar; yardım ve bağış alır, verir; koşullu ve koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir.

 

Madde 4- 6 Aynı kalacak.

Madde7- Dernek Organları

Derneğin organları aşağıda belirtilmiştir.

 • Genel Kurul
 • Yönetim Kurulu
 • Denetleme Kurulu
 • Haysiyet Divanı
 • Yürütme Kurulu
 • Genel Sekreterlik

Dernek gerekli gördüğü durumlarda başka organlar da kurabilir ancak bu organlara Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun yetkileri devredilemez.

Madde8- 17 kadar aynı şekilde.

Madde 18- Haysiyet Divanı

Haysiyet Divanı, Genel Kurulun asli üyeleri arasından iki yıl için seçilen üç asil ve üç yedek üyeden meydana gelir. İlk toplantısında kendi çalışma şeklini tespit eder. Haysiyet Divanı icap ettikçe toplanıp kendisine Yönetim Kurulunca sunulan hususlarda görüş oluşturur; rapor hazırlar.

Madde 19- Yürütme Kurulu

 Yürütme Kurulu,Yönetim Kurulu Başkanı, bir Başkan Yardımcısı, Sayman Üye ve Genel Sekreter’den meydana gelir. Yönetim Kurulu’nca alınan kararlar ve verilen yetkiler çerçevesinde işleri sevk ve idare eder. Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.

Madde 20- Genel Sekleter

Yönetim Kurulu, Dernek üyeleri arasından veya dışından üst düzey yöneticilik niteliklerine haiz profesyonel bir Genel Sekreter tayin eder. Genel Sekreter Yönetim Kurulunun tabii üyesi olarak toplantılara katılmak ile yükümlüdür ancak oy kullanmaz. Genel Sekreterin görev ve yetkileri: Yönetim Kurulunca verilen yetki çerçevesinde Derneği temsil etmek, Dernek teşkilatının en üst düzey yetkilisi olarak Derneğin bilumum hizmet ve yükümlülüklerinin Genel Kurul ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen programlara ve mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak, Yönetim Kurulunun belirlediği faaliyet programının uygulanmasını sağlamak.

Madde 21- Derneğin Temsilcilik ve Şube Açması- Madde43- Hüküm Eksikliği bölümleri eski tüzük ile aynı kalacak.

Madde44- İş Ahlakı ve Genel İlkeler

İş ahlakı, günümüz iş dünyasında benimsenmiş bulunan rehber nitelikte olan kişisel ve kurumsal tutum ve davranışları, standartları tanımlar. Bu ilkeler gücünü, gönüllülükten alır. İş ahlakı ilke ve kurallarının üstünlüğü inancı, her türlü denetim ve yaptırımın üzerindedir. Üye ve kuruluşları, yurt içinde ve dışında, iş yaptığı kişi ve kuruluşlara, içinde bulunduğu topluma, müşterilerine, tedarikçilerine , ortaklarına, çalışanlarına kısacası tüm paydaşlarına karşı eylem ve işlemlerinde İş Ahlakı genel ilkelerine uygun tutum ve davranış içinde olur ve bu ilkelerin yaygınlaşarak benimsenmesinde görev üstlenirler. Amacımız iletişim ve bilgi çağında iş yaşamında karşılıklı güven ilkesinin yerleşip gelişmesine katkıda bulunmak, iş ahlakına uymanın ülke kaynaklarının da etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasına katkı sağlayacağı farkındalığını yaygınlaştırmaktır.

Genel İlkeler

 1. DÜRÜSTLÜK

KEP üyeleri, kuruluşları, onurlu ve dürüst davranış kurallarına bağlı kalırlar. Bu kapsamda : Ticari faaliyetleri kapsamında başkalarına bilerek zarar vermezler, yanıltıcı beyanda bulunmazlar. Ürettikleri ürün ve hizmetlerin sorumluluğunu taşırlar bu ürün ve hizmetlerin kullanılmasından kaynaklanan zararların giderilmesi için gereğini yapmaktan kaçınmazlar. Yasaları ve uluslararası benimsenmiş dürüstlük ilkelerini saptırarak haksız rekabet doğuracak çalışmalar içine girmezler.

 1. HUKUKA SAYGI

Üyeler ve kuruluşları tüm faaliyetlerinde, ulusal ve evrensel hukuk normlarını esas alırlar.Bu çerçevede: Yasaların öngördüğü yönetimsel ve denetimsel tüm yükümlülüklerini yerine getirirler. Doğru olmayan, sahte ya da yanlış kayıt tutmaz, yetkili mercilere yanıltıcı bilgi vermezler.

 1. ÇALIŞMA ORTAMI ÇALIŞANLAR

Çalışanlarıyla olan ilişkilerinde, eşitlik, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlama, kişiliklerine saygı duyma, yasalara aykırı işlem yapmaya zorlamama, kişisel gelişimlerine katkıda bulunma temel ilkelerine uyarlar. Kişi ve kuruluşlar, çalışanların haklarıyla ilgili olarak ırk, renk, din, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep, yaş ve bedensel engeller ve cinsiyete dayanan bir ayrıcalık yapmazlar, fırsat eşitliği sağlayan tüm yasa ve yasal düzenlemelere bağlı kalırlar. Çalışanları mesleki gelişmelerine katkı sağlayacak bilgi ve becerileri edinmeleri için teşvik ederler. Çalışanların tavsiye, görüş ve şikayetlerinin dinlendiği ve değerlendirildiği kurumsal çalışmalar yaparlar.

 1. SİYASİ PARTİLERLE İLİŞKİLER

Üyeler, şirketleri, yan kuruluşları iştirakleri ile bağlı oldukları veya yönetiminde bulundukları şirket veya kuruluşlarında, aktif görevde olan milletvekillerini ve kamu görevlilerini istihdam etmezler; yönetim, denetim ve diğer hiç bir organında görev vermezler. Kamu ortaklığı bulunan üye şirketlerinin bünyesinde çalışan kamu görevlileri bu kurala istisna teşkil eder.

 1. ÇEVRE

Üye ve kuruluşları, faaliyetlerinden dolayı doğanın ve kültürel ve tarihi dokunun zarar görmemesine özen gösterirler. Çevreyle ilgili bütün yasal düzenlemelere uyarlar.

Madde45- Uygulama

Derneğin üyeleri Yönetim Kurulu’nca saptanmış olan ve yukarıda belirtilen “İş Ahlakı ve Genel İlkelere” uymayı taahhüt ederler. (Tüzük Madde 4:  Üyelik) Bu ilke ve kurallara aykırı davranan üyeler hakkında, üyeler doğrudan Yönetim Kurulu’na başvurur. Yönetim Kurulu, bu başvuruları uygun gördüğü takdirde, Haysiyet Divanı’na sevk eder. Haysiyet Divanı, sevk edilen üye ile ilgili bütün inceleme çalışmalarını yürütür ve kesin kararını verir. (Tüzük Madde 6: Üyeliğin Sona Ermesi)